Rozšíření odborných jazykových kurzů pro zaměstnance s podporou e-learningu

E-learning - logo projektu
Zkrácený název projektu: Jazyky

Název projektu anglicky: Extension of professional language courses for the employees with the support of e-learning
Předpokládané datum zahájení projektu:   01. 04. 2013
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  24
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 03. 2015
Stručný obsah projektu:
Projekt Jazyky navazuje na projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0031 Vývoj odborných jazykových kurzů pro zaměstnance s podporou e-learningu (pro anglický a německý jazyk), který je v současné době v realizaci. V tomto projektu dochází k rozšíření jazykových kurzů (pro španělský jazyk a  ruský jazyk a češtinu pro cizince).
Kurzy v jednotlivých jazycích na sebe budou logicky navazovat a kurzy budou sestaveny tak, aby připravily účastníky v takovém rozsahu, který odpovídá úrovní mezinárodně uznávaným zkouškám v těchto jazycích. Hlavní inovativní prvek bude zpracování části kurzů v e-learningovém prostředí.
Cílovou skupinou číslo 1 jsou zaměstnanci firem, kteří v rámci své činnosti využívají cizí jazyk. Jde především o pracovní pozice: asistentky, obchodníci, personalisté, specialisté, top manažeři, vedoucí výroby.
Žadatel projektu:
Název subjektu: POLYGLOT jazyková škola s.r.o. Právní forma: Společnost s r.o.
IČ: 63488108
DIČ: CZ63488108
Klíčové aktivity:
Číslo aktivity: 01    duben 2013 – prosinec 2013
Název klíčové aktivity: KA1: Přípravný kurz pro lektory
POPIS ČINNOSTÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY
Po zahájení klíčové aktivity budou lektoři přihlášeni do jazykových kurzů. Bude se jednat o jazykové kurzy, které jsou zaměřeny na přípravu zájemců o složení jazykových zkoušek, které jsou mezinárodně uznávány.
Cílem zapojení lektorů do těchto kurzů bude získat přehled aktuálních požadavků na znalosti a dovednosti mezinárodních zkoušek a přehled forem, které jsou pro přípravu používané. Tyto poznatky budou využity pro sestavování kurzů, které budou v projektu vyvíjeny. Před vstupem do kurzů lektoři zformulují, jakou strukturu mají mít poznatky, které budou v kurzech sledovat.
Kurzy projdou lektoři, kteří budou zapojeni do vývoje produktů v klíčových aktivitách 3 a 4. Po absolvování kurzu každý lektor zpracuje svoje poznatky podle předem stanovené struktury do podkladové zprávy.
PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU
Cílovou skupinou zapojenou do této klíčové aktivity jsou lektoři, kteří budou členové realizačního týmu. Komunikace s nimi bude probíhat v rámci pravidelných porad týmu. Členové cílové skupiny se zúčastní obou výše uvedených kurzů a zpracují závěrečné poznatky do podkladových materiálů, které budou využity v rámci dalších klíčových aktivit.
Zapojení realizačního týmu a rozpočet je podrobně popsáno v popisu realizačního týmu a v rozpočtu.
Výstup klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity 1 budou realizovány následující výstupy:
1. REALIZACE E-LEARNINGOVÉ PŘÍPRAVY LEKTORŮ
Lektoři absolvují metodický kurz. Kurz povede externí dodavatelská firma. Kurz bude rozdělen do části teoretické (1 den) a praktické (2 dny). Cílem teoretické části kurzu bude seznámit lektory s možnostmi e-learningového prostředí, s pravidly sestavení podkladů pro prostředí, s požadavky na testové otázky a s přístupy zpracování podkladů pro e-learning. V praktické části kurzu budou lektoři pod vedení odborníka realizovat praktický nácvik přípravy podkladů, jejich umístění do e-learningového prostředí a průběžné hodnocení výsledků.
2. SMLOUVA S EXTERNÍM ŠKOLITELEM E-LEARNINGU
Na základě výběru bude vybrán externí dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o zajištění služeb. Bude se jednat o realizaci školení lektorů v oblasti přípravy e-learningových kurzů. Další služba zakotvená ve smlouvě bude zaměřena na poskytnutí metodického vedení lektorů v klíčové aktivitě 4 a 5.
KA 01 byla realizována.
Číslo aktivity: KA 02       září 2013 – březen 2014
Název klíčové aktivity: KA2: Zpracování podkladů pro vývoj kurzů
POPIS ČINNOSTÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY
V rámci klíčové aktivity proběhne komunikace s firmami, které při přípravě projektu projevily předběžný zájem o kurzy. Cílem této komunikace bude diskutovat a identifikovat maximální množství komunikovaných oblastí (tzn. témata, o kterých se často v cizím jazyce jedná), které se opakovaně vyskytují při jednání se zahraničními partnery. Přehled vytipovaných komunikovaných oblastí s jejich charakteristikou bude zpracována do podkladového materiálu pro vývoj kurzů.
Po shromáždění podkladů z firem lektoři posoudí frekvenci použití jednotlivých komunikovaných oblastí ve firmách. Výsledkem bude zpracovaný přehled komunikovaných oblastí.
V další části projektu lektoři vyhodnotí poznatky z jazykových kurzů, které každý absolvoval v klíčové aktivitě 1. Zaměří se lna vytipování nejdůležitějších jazykových dovedností, které by měly být postupně zpracovány v připravovaných jazykových kurzech.
S využitím takto zpracovaných závěrů lektoři zpracují návrh zařazení vytipovaných komunikovaných oblastí z firem a jazykových dovedností do kurzů, které budou v rámci projektu vyvíjeny.
PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU
Zapojenou cílovou skupinou jsou lektoři. Jejich úlohou bude prezentovat nabyté poznatky v rámci KA 1. Cílem bude vyvinutí metodiky pro tvorbu výukových materiálů v této klíčové aktivitě.
Výstup klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity 2 budou realizovány následující výstupy:
1. SADA KOMUNIKOVANÝCH OBLASTÍ
Materiál bude obsahovat seznam oblastí, které je ve firmách při jednáních se zahraničním partnerem nejčastěji obsahem komunikace. Pojem Komunikovaná bude zahrnovat témata, která se opakovaně objevují při komunikace se zahraničními partnery.
2. PŘEHLED STĚŽEJNÍCH JAZYKOVÝCH OBLASTÍ
Obsahem tohoto materiálu bude výčet hlavních oblastí učiva, které bylo zdůrazňováno v jazykových kurzech. Pojem Stěžejní jazykové oblasti zahrnuje přehled gramatických jazykových témat, která je nutné předávat účastníkům jazykových kurzů.
3. ZÁKLADNÍ STRUKTURA PŘIPRAVOVANÝCH KURZŮ
    Materiál bude vycházet se Sady komunikovaných oblastí a z Přehledu stěžejních jazykových oblastí. Materiál bude obsahovat strukturu jednotlivých kurzů, které budou v dalších klíčových aktivitách realizovány. Pojem Jazykové dovednosti zahrnuje přehled forem práce s jazykem. Patří mezi ně čtení, mluvení, poslech, psaní.
KA 02 byla realizována.

Číslo aktivity:
03       leden 2014 – srpen 2014
Název klíčové aktivity:
KA3: Vývoj jazykových kurzů
POPIS ČINNOSTÍ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKTIVITY
Hlavním cílem této klíčové aktivity bude vyvinout sady učebních materiálů pro všechny plánované jazykové kurzy.
V další fázi bude zahájen vývoj kurzů. Tento vývoj bude zahájen tím, že pro vývoj každého kurzu bude určen lektor, který bude garantem vývoje. Základní kroky vývoje kurzů lze popsat následujícím výčtem činností, které budou v průběhu vývoje realizovány:
1. Prostudování základní struktury kurzů
2. Shromáždění podkladů pro vývoj obsahu kurzu – každý garant shromáždí zdrojovou literaturu a další vhodné podklady např. z Internetu a odborné literatury.
3. Vytvoření hrubých materiálů – budou sestaveny základní materiály, které ještě nebudou upraveny do konečné podoby.
4. Oponentura oponenturu hrubých materiálů provedou oponenti, kterými budou buď jiní lektoři, nebo další externí odborníci. Cílem oponentury bude navrhnout změny v hrubých materiálech.
5. Zpracování konečné podoby materiálů – garanti zapracují změny navržené oponenty do hrubých textů a materiály upraví do konečné podoby.
6. Zpracování podkladů pro e-learningové prostředí – garanti ze zpracovaných materiálů vytvoří podklady pro e- learningové prostředí podle metodiky.
7. Vložení podkladů do e-learningového prostředí
PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU
Cílovou skupinou budou opět lektoři, jejichž úlohou bude aktivně využívat poznatky z kurzů v KA 1.
Výstup klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity 3 budou realizovány následující výstupy:
1. METODIKA POSTUPU ZPRACOVÁNÍ KURZŮ
V metodice bude uveden výčet všech dílčích materiálů, které budou vytvořeny pro každý kurz. Sada dílčích materiálů bude obsahovat minimálně následující materiály: učební texty, pracovní listy, metodiku pro lektora, prezentace, listy přehledů gramatiky, praktické situace, testy pro e-learning, texty pro e-learning.
2. JAZYKOVÉ KURZY
ŠJ pro administrativní pracovníky, personalisty a obchodníky (úroveň DELE INTERMEDIO B1)
ŠJ pro vedoucí pracovníky (úroveň DELE INTERMEDIO B2)
RJ pro administrativní pracovníky, personalisty a obchodníky (úroveň A2)
RJ pro vedoucí pracovníky (úroveň B2)
ČJ pro všechny cílové skupiny (úroveň A2)
KA 3 byla realizována.

Číslo aktivity:    04              září 2014 – březen 2015
Název klíčové aktivity:      KA4: Pilotní ověření jazykových kurzů
V úvodu klíčové aktivity proběhne výběr účastníků pilotních kurzů. Budou osloveny firmy v regionu s nabídkou zařazení jejich zaměstnanců do pilotních kurzů. Z průzkumu provedeného při přípravě projektu je zřejmé, že zájem o účast v pilotním kurzu bude převyšovat jeho kapacitu.
Zájemci před zařazením do požadované skupiny absolvují vstupní test. Na základě testu budou zařazeni do pilotní skupiny nebo jim bude doporučeno vstoupit do skupiny s jinou úrovní znalostí. Výběr bude ukončen naplněním kapacity všech pilotních skupin.
Následně bude s účastníky projednán postup realizace pilotních kurzů. Před zahájením první lekce kurzu budou seznámeni s e-learningovým prostředím a jeho ovládáním.
Následně bude zahájena pilotní výuka a to souběžně ve všech pilotních skupinách. Pilotní výuka bude probíhat podle rozvrhu sestaveného před zahájením výuky.
Po každých ukončených deseti lekcích kurzu zajistí lektor získání zpětné vazby od účastníků. Ta bude realizována dvojím způsobem. Účastníci vyplní dotazník zaměřený na formální stránku materiálů a strukturu učiva. Další formou získání zpětné vazby bude uskutečnění strukturovaného rozhovoru lektora s každým účastníkem.
Po ukončení celého kurzu proběhne stejným způsobem závěrečné hodnocení kurzu. Do hodnocení budou zapojeni účastníci kurzů i lektoři.
Lektoři na základě hodnocení zpracují konečné návrhy na změny podkladů pro kurzy a ty budou projednány s metodikem.
V závěru klíčové aktivity lektoři provedou schválené změny do materiálů a finalizují tak vyvinuté kurzy.
PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU
Do pilotních kurzů bude zapojeno 48 osob. Ty se zúčastní kurzů a budou zapojeni do zpětné vazby.
Výstup klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity 4 budou realizovány následující výstupy:
 1. SESTAVENÍ PILOTNÍCH SKUPIN
 Bude vytvořeno 6 pilotních skupiny pro pilotní ověření všech vyvinutých kurzů.
2.PILOTNÍ KURZY
Každý kurz bude trvat 18 týdnů. Kurzy budou složeny ze 40 setkání v trvání vždy 2 vyučovacích hodin.
Součástí pilotních kurzů bude e-learningová část. V tomto prostředí budou účastníci pracovat individuálně. Dokladem pro lektora, že účastník studoval v e-learningovém prostředí bude splnění testu, který bude v prostředí připraven.
Dotazy účastníků k e-learningové části bude projednávat průběžně lektor v rámci přímé výuky.
3. SADA PŘIPOMÍNEK Z PRŮBĚŽNÉ EVALUACE
Bude zpracováno 5 sad připomínek ke kurzům a materiálům. Tyto sady vytvoří lektor a budou vycházet z průběžné evaluace, kterou bude lektor provádět s účastníky pilotních kurzů.
4. FINÁLNÍ VERZE KURZŮ
 Na základě připomínek provedou lektoři konečnou úpravu materiálů a vytvoří elektronickou verzi finální podoby materiálů. Vyvinuté kurzy tak budou připraveny pro komerční použití a cíl projektu tak bude naplněn.
KA 4   byla realizována.
Projekt byl k 31. 3 2015 úspěšně ukončen.